sr-lelie-19062019-19

Lid van Raad van Toezicht

Omschrijving van de organisatie en raad van toezicht

Lelie zorggroep geeft kleur en ruimte aan christelijke zorg in Nederland. Met onze divisies Agathos, Curadomi en Lelie zorggroep wonen, zorg en welzijn bieden wij zorg en hulpverlening die past bij onze cliënten én medewerkers. Dit doen we vanuit de kerndaden: liefdevol, verbindend, daadkrachtig en dichtbij. Met meer dan 3000 medewerkers en 800 vrijwilligers bieden we zorg- en hulpverlening aan ruim 6500 mensen verspreid over een gebied van Middelburg tot Assen.

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Lelie zorggroep kent een raad van bestuur die bestaat uit twee leden, en een raad van toezicht die vijf leden telt. Voor Lelie zorggroep zijn wij op zoek naar een nieuw lid van de raad van toezicht met de portefeuille Financiën, en bij voorkeur met affiniteit met ICT.

Toezichtsvisie:
De raad van toezicht houdt toezicht conform de Governancecode Zorg van 2022. Zij houdt toezicht op basis van de onderstaande 7 principes:

 1. Goede zorg aan cliënten – de maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorgorganisatie is het bieden van goede zorg aan cliënten.

 2. Waarden en normen – de raad van bestuur (RvB) en raad van toezicht (RvT) hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie vanuit christelijk perspectief.

 3. Invloed belanghebbenden – de zorgorganisatie schept randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden.

 4. Inrichting governance – de RvB en RvT zijn ieder vanuit hun eigen rol verantwoordelijk voor de governance van de zorgorganisatie en de RvT houdt hier toezicht op.

 5. Goed bestuur – de RvB bestuurt de zorgorganisatie gericht op haar maatschappelijke doelstelling.

 6. Verantwoord toezicht – de RvT houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie.

 7. Continue ontwikkeling – de RvB en RvT ontwikkelen permanent hun professionaliteit en deskundigheid.

De toezichtvisie is ontwikkeld vanuit de bovenstaande zeven principes, gecombineerd met de statuten, een maatschappelijke verantwoordelijkheid en de daarmee samenhangende wet- en regelgeving. De visie is voorts afgeleid van de missie en kernwaarden van Lelie zorggroep: liefdevol, verbindend, daadkrachtig, dichtbij. Uitgangspunt is dat de raad van bestuur als statutair bestuur bestuurt en daarbij intern verantwoording aflegt aan de raad van toezicht en extern aan instanties die daartoe wettelijk of maatschappelijk gelegitimeerd zijn. De raad van toezicht dient enerzijds te voldoen aan de wettelijke kaders volgens de WBTR, WTZa en andere governance eisen. Anderzijds heeft de raad van toezicht de taak om ervoor te zorgen dat Lelie zorggroep de beoogde meerwaarde voor de bewoners, cliënten en de samenleving behaalt. Deze meerwaarde is weergegeven in de missie van Lelie zorggroep, zoals beschreven in de publicatie ‘Omdat zorg verbindt’.

Functieomschrijving

De raad van toezicht houdt toezicht op het bestuur van de organisatie. De raad van toezicht is niet betrokken bij of verantwoordelijk voor besluitvorming, dan alleen op de in de statuten en de wet genoemde terreinen/onderwerpen. De leden van de raad van toezicht zijn allen gebonden aan de identiteitsbepalingen die in de statuten zijn genoemd. De raad van toezicht is, conform de Governancecode Zorg, de verbinding met de samenleving en ziet er uit dien hoofde op toe dat de door de samenleving beschikbaar gestelde (financiële) middelen door Lelie zorggroep worden ingezet voor het doel waar ze voor bestemd zijn.

De raad van toezicht is een zelfstandig, onafhankelijk orgaan. Noch de raad als geheel, noch de afzonderlijke leden van de raad zijn verantwoording schuldig anders dan aan de raad van toezicht als zodanig. Dit is verankerd in het feit dat de raad van toezicht zijn eigen leden benoemt en ontslaat. Ook leden die op voordracht zijn voorgesteld door de Cliëntenraad worden benoemd door de raad van toezicht en functioneren zonder last of ruggespraak. De op deze wijze gedefinieerde onafhankelijkheid vereist dat de raad van toezicht zichzelf in samenstelling en handelen periodiek evalueert.

De raad van toezicht is in haar samenstelling een afspiegeling van de in- en externe domeinen waarin Lelie zorggroep zich volgens haar missie en visie manifesteert. Om hieraan vorm te geven zullen in de raad van toezicht de volgende deskundigheden/achtergronden altijd aanwezig zijn:

 • Missie / Grondslag: Gereformeerd Belijden en Christelijke ethiek

 • Missie / Markt: Strategie en beleid

 • Cliënt: Zorg en kwaliteit

 • Medewerker: Arbeid en recht

 • Middelen: Financiën, vastgoed en organisatieontwikkeling

Leden van de raad van toezicht kunnen hun focus op meerdere domeinen hebben. Voorts is van belang om in de raad van toezicht een evenwichtige samenstelling na te streven op aspecten van netwerk, leeftijd, ervaringsachtergrond, geslacht, en overige deskundigheden. Gezien de huidige samenstelling van de raad van toezicht zoeken wij een toezichthouder met een financiële achtergrond, bijvoorbeeld blijkend uit een relevante opleiding en ervaring. Affiniteit met ICT is een pré.

De raad van toezicht werkt binnen Lelie zorggroep met drie permanente commissies:
 1. De auditcommissie

 2. De kwaliteitscommissie

 3. De remuneratiecommissie

Deze commissies zijn gereglementeerd en hebben een vast vergaderschema.

Functie-eisen

Profiel lid Raad van Toezicht: portefeuille Financiën
Het te benoemen (of te herbenoemen) lid van de raad van toezicht dient de doelstellingen en de identiteit van de stichting te onderschrijven en moet beschikken over de volgende kwaliteiten:

 1. Het lid beschikt over affiniteit met de zorgsector, gedrevenheid om daarin een bijdrage te leveren, en het vermogen om zorg voor kwetsbaren te vertalen in een bestuurlijk klimaat dat tot vertrouwen kan leiden.

 2. Het lid beschikt over een brede maatschappelijke binding, resulterend in een functioneel netwerk. Het lid is tevens lid van een van de samenwerkende kerken die verbonden zijn aan de stichting.

 3. Het lid beschikt over ruime organisatorische ervaring en bestuurlijk gevoel voor de Nederlandse sociale verhoudingen;

 4. Het lid beschikt over voldoende denk- en werkniveau om strategische vraagstukken goed te doorzien en creatief suggesties voor oplossingen te kunnen aandragen;

 5. Het lid beschikt over passende ervaring om het beoordelen en waar nodig bijsturen van de raad van bestuur op constructieve wijze mogelijk te maken;

 6. Het lid beschikt over voldoende tijd, bereidheid, en capaciteiten om het beleid van de raad van bestuur alsmede de algemene gang van zaken binnen de stichting te volgen, en in staat om op verzoek een geschikte gesprekspartner te zijn voor de raad van bestuur bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid;

 7. Het lid beschikt over een sterk onafhankelijke en altijd kritische geest om ten opzichte van én de andere leden van de raad van toezicht én de raad van bestuur een zelfstandige positie te kunnen innemen;

 8. Het lid beschikt over onderscheidend vermogen om altijd het belang van de stichting leidend te laten zijn, mede gelet op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de zorginstelling volledig zonder last of ruggespraak te willen functioneren en af te kunnen zien van de behartiging van elk deelbelang,

 9. Het lid is in staat om de ontwikkelingen in wetgeving en samenleving te duiden en om te zetten in een beoordelingskader voor het beleid en voor de strategische keuzes die de raad van bestuur in het kader van de missie en visie van de organisatie maakt. Hij of zij is daarbij in staat om te abstraheren en beschikt over voldoende analytisch vermogen.

 10. Het lid heeft een sterke betrokkenheid op het toenemende ondernemerschap in de sector en volgt de markt in relatie tot de vraagstukken in de organisatie.

 11. Het lid heeft door opleiding en ervaring voldoende financiële kennis om de toezichthoudende functie op dit punt waar te kunnen maken.

Gezien de huidige samenstelling van de raad van toezicht gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouw.

Wat wij bieden

De bezoldiging van de raad van toezicht vindt plaats binnen het kader van de Wet Normering Topinkomens 2. Lelie zorggroep is ingedeeld in klasse 4.

Solliciteren

Sollicitatieprocedure

U kunt uw belangstelling voor de functie kenbaar maken tot DV 6 oktober 2022. Wij zien graag uw motivatiebrief en CV tegemoet. De gesprekken met kandidaten vinden plaats op maandag 17 oktober in de avond.

Voor inlichtingen omtrent deze boeiende functie kunt u contact opnemen met de heer W. van der Hoeven, vicevoorzitter van de raad van toezicht op telefoonnummer: 06-27103295 of per e-mail: wvdhoeven@kliksafe.nl.

Solliciteren